Registreer nu een .nl-domeinnaam voor € 1,-

Algemene Voorwaarden

Anonymousmail.nl

Anonymousemail behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en kennisgevingen te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de kosten verbonden aan het gebruik van de websites/diensten van anonymousemail. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden die op bepaalde websites worden geplaatst. Uw voortgezette gebruik van de websites/diensten van e-anonymousemail vormt uw overeenkomst met anonymousemail naar al deze voorwaarden, voorwaarden en kennisgevingen.

PERSOONLIJKE en niet-commerciële gebruiksbeperking

Tenzij anders vermeld, zijn de websites/diensten van AnonymousEmail bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten die zijn verkregen van de websites/diensten van AnonymousEmail wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van donkeyemail mag u de websites/diensten van anonymousemail niet op commerciële wijze gebruiken.

LINKS naar websites van derden

De AnonymousEmailSites/Services kunnen links bevatten naar websites van derden ("Gelinkte Sites"). De gelinkte sites zijn niet onder de controle van donkeyemail en anonymousemail is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door AnonymousEmail van de site of enige associatie met zijn exploitanten. Alle transacties met derden, met inbegrip van de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de derde partij. Anonymousemailis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig deel van dergelijke transacties.

GEEN onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de websites/diensten van anonymousemail, zult u de websites/diensten van anonymousemail niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden,voorwaarden en kennisgevingen. U mag de websites/diensten van AnonymousEmail niet gebruiken op een manier die de website/service (s) van AnonymousEmail kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden (of de netwerk (en) die zijn verbonden met een site/service (s) van AnonymousEmail) of die het gebruik van een andere partij verstoren en het genot van elke site/dienst (s) van SendAnonymousEmail. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een website/service van AnonymousEmail, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een site/service van AnonymousEmail. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op enigerlei wijze die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de websites/diensten van AnonymousEmail.

GEBRUIK van diensten

De websites/diensten van AnonymousEmail bevatten e-mail diensten die bedoeld zijn om u in staat te stellen met anderen te communiceren (gezamenlijk "communicatiediensten"). U stemt ermee in de communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die correct zijn. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, stemt u ermee in dat bij het gebruik van een Communicatiedienst, u niet:-gebruik maken van de Communicatiedienst in verband met enquêtes, wedstrijden, piramideschema's, kettingbrieven, junk e-mail, spammen of een duplicatief of ongevraagd berichten (commercieel of anderszins). -Belasteren, misbruiken, intimideren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten van privacy en publiciteit) van anderen. -Het publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepast, grof, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie. -Publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van een onderwerp, naam, materiaal of informatie die aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens één persoon of een groep vanwege hun behoren tot een RAS, een religie of een natie, of die de slachtoffers van misdrijven beledigend tegen de mensheid door het bestaan van die misdaden te betwisten-uploaden, of anderszins beschikbaar stellen, bestanden die afbeeldingen, Foto's, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door (i) intellectuele eigendomsrechten, waaronder, bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperkingen, auteursrecht of merkenrecht of (II) door het recht van privacy of publiciteit, indien van enige, tenzij u eigenaar bent van of zeggenschap hebt over de rechten daarop of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen om hetzelfde te doen. -Gebruik van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of Foto's, die beschikbaar wordt gesteld via de websites/diensten van AnonymousEmail op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij. -Upload bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancelbots, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of Programma's bevatten die de werking van de computer of het eigendom van een ander kunnen beschadigen. -Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor enig zakelijk doel, tenzij deze communicatiedienst specifiek dergelijke berichten toestaat. -Download elk bestand geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, kan niet legaal worden gedistribueerd op dergelijke wijze. -Het vervalsen of verwijderen van auteurs attributies, juridische of andere goede kennisgevingen of merkgebonden benamingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload. -Beperken of remmen van een andere gebruiker van het gebruik van en genieten van de communicatiediensten. -Overtreden van toepasselijke wet-of regelgeving. -Gebruik, download of anderszins kopiëren, of (al dan niet tegen betaling) aan een persoon of entiteit een directory van gebruikers van een website/dienst (s) van AnonymousEmail of andere gebruikers-of gebruiksinformatie of enig deel daarvan.

AnonymousEmail is niet verplicht om de Communicatiediensten te monitoren. AnonymousEmail behoudt zich echter het recht voor om materialen die op een Communicatiedienst zijn geplaatst te beoordelen en materiaal naar eigen goeddunken te verwijderen. AnonymousEmail behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of alle communicatiediensten te allen tijde te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook.Anonymousemail behoudt zich het recht voor te allen tijde informatie bekend te maken zoals anonymousemail noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische processen of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen, naar eigen goeddunken van AnonymousEmail. AnonymousEmail heeft geen zeggenschap over of onderschrijft de inhoud, berichten of informatie die in een Communicatiedienst wordt aangetroffen, en daarom wijst AnonymousEmail uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de communicatiediensten en alle acties die voortvloeien uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Materialen die worden geüpload naar een Communicatiedienst kunnen onderhevig zijn aan geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding, u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

U stemt ermee in dat AnonymousEmail limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van een AnonymousEmail-service die wordt aangeboden op een website van AnonymousEmail, inclusief maar niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat e-mail berichten worden bewaard door een AnonymousEmail-service, het maximum aantal e-mail berichten dat kan worden verzonden vanuit of ontvangen door een account op een AnonymousEmail-service, de maximale grootte van een e-mail bericht dat kan worden verzonden vanuit of ontvangen door een account op een AnonymousEmail-service, de maximale schijfruimte die wordt toegewezen op de servers van AnonymousEmail namens u, en het maximum aantal keren en duur dat u toegang heeft tot elke AnonymousEmail-service in een bepaalde tijdsperiode. U stemt ermee in dat AnonymousEmail niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de verwijdering, beschadiging of het niet opslaan van berichten of andere inhoud die door een AnonymousEmail-service wordt bijgehouden of verzonden. U erkent dat AnonymousEmail zich het recht voor behoudt om accounts die gedurende langere tijd inactief zijn, zonder voorafgaande kennisgeving af te melden.

KLACHTEN/misbruik

Van het AnonymousMail-systeem kunnen worden gerapporteerd aan dit e-mailadres. Dit systeem is niet voor misbruik. Abusers IPs kan hier worden vrijgegeven.

Materiaal dat wordt verstrekt aan ANONYMOUSEMAIL of wordt gepost op elke website van Donkeyemail

Anonymousemail claimt niet het eigendom van de materialen die u verstrekt aan anonymousemail (inclusief feedback en suggesties) of het plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van een website/dienst van anonymousemail of de bijbehorende diensten voor beoordeling door het grote publiek, of door de leden van een openbare of particuliere Gemeenschap (elk een "Inzending" en gezamenlijk "inzendingen"). Door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen ("posting"), verleent u echter Anonimmousemail (i) toestemming om uw inzending te gebruiken in verband met de werking van Internet bedrijven (inclusief, zonder beperking, alle Website/diensten van AnonymousEmail) (II) de licentierechten voor: kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw opmaken van uw inzending; om uw naam te publiceren in verband met uw inzending; (III) en het recht om dergelijke rechten in sublicentie te geven aan een leverancier van een website/dienst van AnonymousEmail. er wordt geen compensatie betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin bepaald. AnonymousEmail is niet verplicht om een inzending die u verstrekt te plaatsen of te gebruiken en AnonymousEmail kan elke inzending op elk gewenst moment naar eigen goeddunken verwijderen. Door een inzending te plaatsen, garandeer en verklaart u dat u de rechten op uw inzending bezit of anderszins controleert, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van de Inzendingen. Deze sectie is niet van toepassing op persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van de websites/diensten van AnonymousEmail. Voor de algemene voorwaarden voor het gebruik van dergelijke informatie verwijzen wij u naar de privacy policy.

INHOUD die beschikbaar is via de SITES/SERVICES van AnonymousEmail

Alle inhoud (indien aanwezig) die beschikbaar is voor weergave en/of download in verband met de websites/diensten van anonymousemail, met uitzondering van inhoud en/of software die door eindgebruikers beschikbaar kan worden gesteld via een Communicatiedienst, is eigendom van en is het auteursrechtelijk beschermde werk van AnonymousEmail en/of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Elke reproductie of herverdeling van de inhoud is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd. ZONDER beperking van het voorgaande IS het kopiëren of reproduceren van de inhoud en/of SOFTWARE naar een andere SERVER of locatie voor verdere reproductie of herverdeling uitdrukkelijk verboden.

AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER

De informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de websites/diensten van anonymousemail kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht in de websites/diensten van AnonymousEmail en de daarin vervatte informatie. AnonymousEmail en/of haar respectieve leveranciers kunnen op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen IN de websites/diensten van AnonymousEmail. ADVIES ontvangen VIA de websites/diensten van AnonymousEmail mag niet worden ingeroepen voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een geschikte PROFESSIONAL te raadplegen voor specifiek advies op maat van uw situatie. AnonymousEmail en/of haar respectieve leveranciers doen geen toezeggingen over de geschiktheid, BETROUWbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, gebrek aan virussen of andere schadelijke componenten en nauwkeurigheid van de informatie, SOFTWARE, producten, diensten en aanverwante AFBEELDINGEN die zijn opgenomen in de SITES/SERVICES van AnonymousEmail voor elk doel. AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE AFBEELDINGEN WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. AnonymousEmail en/of haar respectieve leveranciers wijzen hierbij alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, SOFTWARE, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen, inclusief alle impliciete garanties, voorwaarden of andere voorwaarden van BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORKMANLIKE-INSPANNING, TITEL EN NIET-INBREUK. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat AnonymousEmail niet verantwoordelijk is voor ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, materiaal of gegevens verzonden of ontvangen of niet verzonden of ontvangen, of transacties die zijn aangegaan via een website van AnonymousEmail SERVICE. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat AnonymousEmail niet verantwoordelijk of aansprakelijk IS voor bedreigende, lasterlijke, OBSCENE, aanstootgevende of illegale inhoud of gedragingen van een andere partij of enige inbreuk op de rechten van een ander, waaronder intellectuele eigendomsrechten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat AnonymousEmail niet verantwoordelijk IS voor inhoud die wordt verzonden met en/of opgenomen IN een website/dienst van AnonymousEmail door een derde partij. Voor zover toegestaan door de wet IN geen geval zullen AnonymousEmail en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of enige schade, waaronder, zonder beperking, schade voor verlies van gebruik , Gegevens opbrengsten of-winsten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik of de prestaties van de websites/diensten van AnonymousEmail, met de vertraging of het onvermogen om de websites/diensten of aanverwante diensten van AnonymousEmail te gebruiken, de verstrekking van of het niet verstrekken van DIENSTEN, of voor enige informatie, SOFTWARE, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen verkregen via de websites/diensten van AnonymousEmail, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de PRANK MAIL SITES/diensten, hetzij op basis van CONTRACT, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte AANSPRAKELIJKHEID of anderszins, zelfs indien Geanonimmousemail of een van haar leveranciers op de mogelijke schade is gewezen. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADES NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Als u ontevreden bent over een deel van de websites/diensten van AnonymousEmail, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, voor zover toegestaan door de Engelse wetgeving, IS uw enige en exclusieve rechtsmiddel het stopzetten van het gebruik van de websites/diensten van AnonymousEmail. DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP SCHENDING VAN HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN GARANTIES OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE. OPSLAGRUIMTE EN ANDERE BEPERKINGEN. AnonymousEmail geeft geen garantie dat elke AnonymousEmail-SERVICE ononderbroken, tijdig beveiligd of foutloos zal zijn.

BEËINDIGING/toegangsbeperking

Anonymousemail behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot een of alle Geanonimmousemail sites/diensten en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. AnonymousEmail is niet verplicht om inhoud te bewaren of ongelezen of niet-verzonden berichten naar u of een derde partij door te sturen.

ALGEMEEN

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandserecht. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Nederlandse rechtbanken. in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de websites/diensten van anonymousemail. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, tewerkstelling of agentuur relatie bestaat tussen u en AnonymousEmail als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de websites/diensten van AnonymousEmail. U stemt ermee in om AnonymousEmail, haar ouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim, vraag of schade, met inbegrip van redelijke juridische kosten op basis van een advocaat-cliënt, die door een derde partij worden bevestigd als gevolg van of voortvloeiend uit van uw gebruik van of gedrag op de websites/diensten van AnonymousEmail. Als een deel van deze overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garantie disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het nauwst overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven. AnonymousEmail is niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze gebruiksvoorwaarden, die voortvloeit uit omstandigheden die door AnonymousEmail redelijkerwijs niet kunnen worden geacht te beheersen. Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en AnonymousEmail met betrekking tot de websites/diensten van AnonymousEmail.

Sexshop TakeThis. De Specialisten in Sex- en BDSM artikelen